ANBI-status 2017-05-30

Kerkrentmeesters    Diaconie en Missie


Kerkrentmeesters

 1. Naam van de gemeente: Protestantse Gemeente Bellingwolde
 2. RSINummer: 824131903
 3. Contactgegevens: Hoofdweg 227, 9695 AG Bellingwolde
  email: scriba@pkn-bellingwolde.nl
 4. Bestuurssamenstelling: Het bestuur van de kerkelijke gemeente Bellingwolde wordt gevormd door de kerkenraad en bestaat uit 7 leden.
  Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, de landerijen en gebouwen. Met uitzondering van de diaconale aangelegenheden.
  Het College bestaat uit 4 leden.
 5. Het Beleidsplan treft u hier aan. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland vindt u via de link..
 6. Het beloningsbeleid: De beloning van de predikant is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van overige medewerkers in loondienst is niet van toepassing.
 7. Doelstelling:
  • De kerk wil geloofsgemeenschap in naam van Jezus Christus zijn waar mensen, samen met anderen en in het licht van de woorden van God, de zin van hun leven kunnen ontdekken. Vanuit haar eeuwenlange omgang met God heeft de kerk (ant)woorden gevonden die mens en samenleving inspireren en waarmee mensen verder kunnen bouwen aan de kerk.
  • De kerk wil vanuit haar protestantse geloofstraditie staan voor de levensveranderende boodschap van het evangelie en hiervan getuigen. Dat wil de kerk doen op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties.
  • De kerk wil een gemeenschap zijn waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in liederen, gebeden en belijdenis van geloof en in de tekenen van doop en avondmaal.
  • De kerk wil een gemeenschap van gebed zijn waar mensen leren beseffen dat zij hun lijden, hun schuld en hun dankbaarheid en vragen in Gods handen mogen leggen.
  • De kerk wil een ontmoetingsplaats zijn waar mensen een plek kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en wat God van hen vraagt.
  • De kerk wil een zorgzame gemeenschap zijn, die zich onder ander bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt.
  • De kerk wil een gemeenschap zijn waar mensen zich geborgen kunnen weten.
  • De kerk wil een beweging van hoop zijn waarin mensen elkaar dichtbij en veraf inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen..
 8. Jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten: Hiervoor verwijzen wij naar de website van de Protestantse Gemeente Bellingwolde.
 9. Financiële verantwoording:
   Begroting
  2016
  Rekening
  2016
  Rekening
  2015
  Baten   
  Opbrengsten uit bezittingen 55.115 55.245 55.375
  Bijdragen gemeenteleden 29.200 29.929 28.569
  Subsidies/overige bijdragen derden
  Totaal   € 84.315 85.174 83.944
  Lasten   
  Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 41.850 12.132 40.152
  Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2.850 3.209 2.195
  Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 4.550 4.665 4.821
  Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 23.300 38.166 33.105
  Salarissen (koster, organisten e.d.) 4.950 4.878 4.897
  Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 7.500 9.630 9.172
  Lasten overige eigendommen en inventarissen 4.650 7.298 4.855
  Overige baten en lasten -11.400-11.921-22.720
  Totaal   € 78.250 68.057 76.477
  baten - lasten   € 6.065 17.117 7.467

 10. Overzicht bestedingen:
  • Het in stand houden van de predikantsplaats.
  • Het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.
  • Het verzorgen van de wekelijkse kerkdiensten.
  • Het verzorgen van de financiële boekhouding
  • Verlenen van bijstand in het pastoraat.
  • Ondersteunen van activiteiten voor de jeugd.

Diaconie en Missie

 1. Naam: Ambtsgroep Diaconie en Missie van de Protestantse Gemeente Bellingwolde, Classis Oost-Groningen.
 2. RSINummer: 824132002
 3. Contactgegevens: A. de Reus, Hoofdweg 259, 9695 AH Bellingwolde, tel. 0597532646,
  Email: aralia@ziggo.nl
 4. Bestuurssamenstelling: Voorzitter, notuliste en penningmeester.
 5. Beleidsplan: hoofdstuk 3.9 AMBTSGROEP DIACONIE & MISSIE uit het beleidsplan.
 6. Beloningstelsel: niet van toepassing.
 7. Doelstelling: De ambtsgroep wil zoveel mogelijk invulling geven aan de volgende uitgangspunten van het kerk zijn:
  1. De kerk wil een zorgzame gemeenschap zijn, die zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt.
  2. De kerk wil een beweging van hoop en verwachting zijn waarin mensen elkaar dichtbij en veraf inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen.
 8. Jaarlijks verslag?
 9. Financiële verantwoording:
   Begroting
  2016
  Rekening
  2016
  Rekening
  2015
  Baten   
  rentebaten en dividenden 2.600 2.389 2.683
  bijdragen levend geld 5.400 7.569 7.431
  door te zenden collecten 2.300 2.469 2.314
  Totaal   € 10.300 12.42712.428
  Lasten   
  lasten kerkdiensten, catechese, etc. 600 451 974
  verplichtingen/bijdragen andere organen 700 795 741
  kosten beheer en administratie 150 - 136
  rentelasten/bankkosten 150 128 179
  diaconaal werk plaatselijk 900 4.827 1.347
  diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 3.400 2.507 3.807
  diaconaal werk wereldwijd 4.400 4.505 4.887
  Totaal   € 10.300 13.21312.071
  baten - lasten   € - -786 357
  overige lasten en baten - 41 460
  Resultaat   € - -745 817


√O 170530