http://www.pkn-bellingwolde.nlJvan Otterloo Gzn√O 20170326

bovenbalkexterieur rondom de eredienst

openstelling

kerkelijk jaar

de ikonen

beeldmerk PKN

wereld-winkel

  Magnuskerk        Hoofdweg 227, 9695 AG  Bellingwolde


 begin  | 


Rondom de Eredienst

Kindernevendienst is voor alle kinderen die de basisschool bezoeken, ook kinderen die gast zijn in de kerk kunnen mee naar de kindernevendienst. Na het zingen van het kinderlied verlaten de kinderen de kerk, daarbij wordt het licht, ontstoken aan de Paaskaars die in iedere dienst brandt, meegenomen naar de consistorie waar de kinderen hun eigen dienst houden.
Kijk in de Karspelen of bij kerkdiensten op deze site om te zien welke zondag er Kindernevendienst is.
Informatie: Dhr. W. Duursma tel. 0597-531686  e-mail  wietseduursma@hotmail.com

Kinderoppas is niet standaard tijdens elke dienst aanwezig, maar kan wel georganiseerd worden.

In de Magnuskerk is een ringleiding aanwezig t.b.v. slechthorenden. Men dient het gehoorapparaat op de T-stand te zetten. De dienst is ook te beluisteren via internet (www.kerkomroep.nl). Verdere informatie hierover bij : Dhr. A. Venema, tel. 0597-531644 .

Voor gemeenteleden met vervoersproblemen bestaat er de gelegenheid gebruik te maken van de autodienst. In "De Karspelen" kunt u lezen tot wie u zich kunt wenden voor vervoer.

Bij de dienst wordt gebruik gemaakt van een "orde van dienst" die in het liedboek geplakt is, of bij een byzondere dienst uitgedeeld wordt.

De aanvangstijd van de zondagse eredienst is meestal 9.30. Wanneer een gastpredikant voorgaat, kan het voorkomen dat de dienst om 11.00 uur begint.

Bijzondere vieringen


 begin  | 


Openstelling voor bezichtiging en bespeling orgel

In de maanden juli en augustus is de Magnuskerk op de donderdagmiddag geopend voor bezichtiging, van 13.30 - 16.30 uur. Op de tweede zaterdag en zondag in september (Open Monumentendagen) is de kerk ook daarvoor geopend.

Op de tweede zaterdag in mei ("Noord-Nederlandse Orgeldag") is het mogelijk het orgel te bespelen. Daartoe moet men zich eerst opgeven bij de Stichting Hinszorgel Leens . Zie verder hun website.
Voor bezichtiging en/of orgelbespeling op andere dagen/tijden neme men contact op met: Dhr J van Otterloo, tel. 0597-531797 e-mail   jvan@terloo.nl

 begin  | 


 kerkelijk jaar 

Met de kleuren van de antependia (voorhangsels van altaartafel) wordt de lijn gevolgd van het kerkelijk jaar.

Paars
 
kleur van inkeer en verootmoediging Adventstijd - een sterrenrand, die duidt op de ster die indertijd de weg naar Bethlehem wees. Lijdenstijd - twee kleinere, waardoor in het midden een grillige streep loopt.
Wit
 
kleur van het feest, opstanding, Kerst - sterrenrand, deze sterren komen er uitbundiger uit omdat het feest is. Pasen - gesloten vorm van een cirkel en zandloper vinden we in dit kleed.
Groen
 
kleur van de hoop, geweven in twee kleuren groen. "In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen" - wordt aangegeven door kleine boogjes die de vele huisjes voorstellen.
Rood
 
Het zijn gestileerde vlammetjes, die verwijzen naar het vuur, de Heilige Geest.

De symbolen zijn zowel in de kanselkleden als in de avondmaalskleden opgenomen. Het witte en paarse kleed zijn zo gemaakt dat aan één zijde de lijdenstijd en de adventstijd staan en aan de andere zijde de kersttijd en de paastijd.
De kunstenares heeft geprobeerd de kleuren van de antependia aan te passen aan de kleuren van het wandkleed

 begin  | 

de Ikonen

Sinds eind jaren '90 heeft Bellingwolde een asylzoekerscentrum. Dit staat op loopafstand van de kerk en er komen zo nu en dan bewoners van dat centrum in de kerk. In 2007 viel het op dat na de dienst sommigen nog even bleven en een plaats zochten om een kaars aan te steken, te mediteren of te bidden. Daar was geen bepaalde plaats voor. Er waren toen veel asylzoekers uit Kaukasischche landen, met een Oosters-Orthodoxe achtergrond en de toenmalige predikant, ds Veltman, kwam met het plan om in een toen lege nis een ikoon te plaatsen.
Er kwam een ikoon die geheel volgens de daartoe geldende regels gemaakt was. Maar deze was in bruikleen, en werd weleens voor een tentoonstelling door de kunstenaar meegenomen. En op een dag was hij verkocht en kwam niet meer terug.
Dat was voor de kindernevendienstleiding het moment om te komen met het plan om dan wekelijks, in de nevendienst, met de kinderen te werken aan ikonen. Eens in de week was niet genoeg, er kwamen zelfs extra knutselmiddagen.
Op 3 februari in 2013 was het zover: er waren ikonen om in de nis te hangen.van boven naar benedenlinks rechts
Magnus:
naamgever van deze kerk
Jacobus: volgens overlevering de eerste naamgever Jezus Christus
als Goede Herder
Maria:
Moeder van Jezus Christus
Christoffel:
voor alle reizende bezoekers

 begin  | 


beeldmerk PKN

logo De Hervormde, Gereformeerde en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden gaan samen verder als de Protestantse Kerk in Nederland. De vreugde om dit samengaan is tot uitdrukking gebracht in een nieuw beeldmerk. Wie kijkt, ziet een kruis en een duif in een prachtige stralenkrans, betekenisvolle rijke christelijke symboliek.
 
cirkel De CIRKEL symboliseert eenheid, ook de eenheid van de kerken. Hij staat ook voor volkomenheid en eeuwigheid en daarmee voor God. God is immers het begin en het einde, tegelijkertijd: 'Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde' (Openbaring 22: 13). De cirkel houdt ook verband met Gods schepping: heelheid, een schepping waarvan God zei dat zij 'zeer goed' was (Genesis 1: 31).
 
kruis In de cirkel licht het KRUIS op, het christelijk symbool bij uitstek. Gekozen is voor de meest eenvoudige vorm ervan, het Griekse kruis met vier armen van gelijke lengte. Het verwijst naar Pasen: het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.
 
dubbel In de stralenkrans is ook het ACHTARMIGE KRUIS te zien. Dit kruis is een samenstelling van het vierarmige Griekse kruis en de eerste letter van het Griekse woord christos, de chi, die je schrijft als: X. Het getal acht verwijst naar de achtste dag van de schepping. Na de zevende dag, de vervulling van de schepping, is er de achtste dag. De dag van het nieuwe begin. De dag van de opstanding.
 
duif In het midden van het beeldmerk is een DUIF zichtbaar, het teken van vrede en van de heilige Geest. In de bijbel komt de duif verschillende keren voor. Hierbij denken wij aan de ark van Noach.En aan de doop van Jezus in de Jordaan.
 

 begin  | 

 Wereld  Winkel
 
Ontmoeting

De beheerders zijn Annemieke Kerkhof en Gerdien van Dijk, samen met een groepje vrijwilligers. De diaconie van de kerk te Bellingwolde is betrokken bij deze wereldwinkel.

Het adres is: Dorpsstraat 110, 9699 PK Vriescheloo
en de openingstijd is: zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Bestellingen: 0597 541150 (alleen tijdens de openingstijden)
of: e-mail  awkerkhof@hotmail.com

 begin  |