http://www.pkn-bellingwolde.nlJvan Otterloo Gzn√O 161015

bovenbalk


 zegel
Organisatie van de Gemeente
 1. Kerkenraad
 2. Ambtsgroep Pastoraat en jeugd
 3. Ambtsgroep Diaconie & Missie
 4. Ambtsgroep Financiën en Beheer
 5. Ambtsgroep Viering

  inhoudsopgave  | 


Kerkenraad en Moderamen

Kerkenraadsleden zijn gekozen uit gemeenteleden. En worden afgevaardigd naar de ambtsgroepen. De kerkenraad vergadert maandelijks.

Het Moderamen ( = Dagelijks bestuur) wordt gevormd door de preses, de scriba, één kerkenraadslid en de predikant.

Praeses: dhr. A. Freij, tel: 0597 850937 e-mail praeses
Scriba: mvr. A.I. Lüürssen, tel: 0597-532547
e-mail scriba


Predikant

Onze huidige predikants-plaats is vacant.

   inhoudsopgave  | 


Concertcommissie

Het doel van de commissie is het bekendheid geven aan en het promoten van het Schnitger-Freytag-orgel in de Magnuskerk, dat dateert uit 1797 en bij de restauratie van de kerk in de 90-er jaren van de vorige eeuw werd gerestaureerd.
Dit geschiedt door het organiseren van orgelconcerten. Daarnaast stelt de door de kerkenraad ingestelde commissie zich ten doel koor- en andere muzikale concerten te organiseren. Jaarlijks wordt in de periode juni - december een 7 of 8-tal concerten georganiseerd.
Contactpersoon is: dhr. H. Trenning, tel: 0597-532745, e-mailH Trenning
Het postadres is Hoofdweg 227, 9695 AG

  inhoudsopgave  | 


Ambtsgroep Pastoraat en jeugd

In het Pastoraat komen verhalen van mensen ter sprake, in het perspectief van het verhaal van God met mensen. Verhalen van mensen kunnen geschiedenissen zijn of gebeurtenissen uit het verleden, problemen, ziekte, meer nog: alles wat iemand belangrijk vindt om te vertellen. Het is de mens zelf die centraal staat; het gaat erom dat we er voor de ander zijn.

Pastorale ouderling is: mvr. H. Bos tel. 0597 530755 e-mailH Bos

Wijkteams

De gemeente is verdeeld in drie wijken. Voor elke wijk is een wijkcommissie ingesteld die binnen de wijk functioneert.
De taak van de wijkcommissies is het organiseren van een deel van het kerkelijk werk, met name het bezoekwerk, daar waar aandacht en/of pastorale hulp gewenst is. De leden van de wijkcommissies worden benoemd/aangewezen door de kerkenraad, die ook toeziet op en streeft naar een zo volledig mogelijke bezetting van de wijkcommissie.

Het streven is dat elk wijkteam bestaat uit één ouderling, één diaken en drie of vier bezoekmedewerkers. Elk wijkteam heeft een coördinator die samen met de predikant en een ouderling de ambtsgroep Pastoraat vormt.

De wijk-indeling is als volgt:

 1. Noord :
  Vanaf de Kerkweg en alles ten noorden hiervan, de Lethe, Oudeschans, Koudehoek, Klein Ulsda.
  coördinator: mvr. A.I. Lüürssen, tel. 0597-532547 e-mailA I Lüürssen
 2. Midden :
  Vanaf de Kerkweg tot de Rhederweg, de Kanaaldijk O.Z. en alle wegen die hier op uitkomen van de Westerwoldse Aa tot aan de grens met Duitsland.
  coördinator: mvr. C.M. Eerhart-Wigmans, tel. 0597-530649 e-mailC M Eerhart
 3. Zuid & Overig :
  Rhederweg en alles ten zuiden van Vriescheloo, vanaf de Westerwoldse Aa tot aan de grens met Duitsland
  coördinator: mvr. D. Hofman-Maring, tel. 0597-857155 e-mailD Hofman

  inhoudsopgave  | 


Jeugdpastoraat


Vokidoki(Voor kinderen door kinderen)

Vokidoki is een club voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Eén keer per twee weken komen de kinderen bij elkaar in gebouw Rehoboth. De tijden zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Er wordt gelezen en gezongen en gebeden en natuurlijk een bijbelverhaal. Na de pauze is er spel of creativiteit;
Voor inlichtingen: dhr. H.B.R. Bouman, tel. 0597-531958T-bar

Club voor jongeren in de leeftijd van 12-15 jaar. Op vrijdagavond.
Geleid door: dhr. H.B.R. Bouman, tel. 0597-531958Bloemendienst

Elke zondag staat er een bloemstuk in de kerk, dat bestemd is voor een gemeentelid bij bijvoorbeeld jubilea, na verblijf ziekenhuis enz. Na de dienst wordt het bloemstuk met een groet van de gemeente bezorgd door de ouderling van dienst.
Daarnaast ontvangen zieken ook een bloemetje vanuit het wijkteam.
mvr. A.I. Lüürssen tel. 0597-532547, e-mailA I Lüürssen

  inhoudsopgave  | 


Ambtsgroep Diaconie & Missie

De diakenen maken zowel deel uit van de kerkenraad als van de ambtsgroep D&M. Dit betekent, dat ze in beide geledingen taken en verantwoordelijkheden hebben. Naast de directe hulpverlening hebben de diakenen ook nog taken in de eredienst, zoals b.v. het verzorgen van de collectes en organisatie rond het Heilig Avondmaal.
secretariaat: mvr. D. Hofman-Maring, tel. 0597-857155 e-mailD HofmanDe wereldwinkel

De Wereldwinkel Bellingwolde probeert zoveel mogelijk producten van het huismerk "Fair Trade" van de Derde Wereld te verkopen.
De doelstelling van de Wereldwinkel is de uitgangspunten voor normen en waarden van Fair Trade zoveel mogelijk uit te dragen.

Voor actuele informatie: Byzonder - wereld ontm. winkel

  inhoudsopgave  | 


Ambtsgroep Financiën en Beheer

Het doel is de financiële zaken op een dusdanige wijze beheersbaar te houden, dat er ruimte is om aan financiële zaken die essentieel zijn voor het goed functioneren van de protestantse gemeente in Bellingwolde op een adequate wijze invulling te geven.

De hoofdtaken zijn:

secretariaat: dhr. C.K.P. Koning, tel. 0597-532485 e-mail kerkrentmeesters

Begraafplaats

De begraafplaats aan de Kerkweg te Bellingwolde is in beheer bij de ambtsgroep Financiën en Beheer. Voor beleidszaken: Voor verkoop van graven, onderhoud en plaatsing van grafmonumenten:
Bouwbedrijf Arends, Sportweg 84, 9695EC Bellingwolde. tel: 0597-531276 of mobiel 06-51123173

Restauratiecommissie

In verband met de restauratie van de Magnuskerk is er eertijds een restauratiecommissie gevormd. Na de uitbreiding van gebouwen als Rehoboth en de pastorie is het onderhoudsfonds er aan toegevoegd. De commissie organiseert elk voorjaar een grote rommelmarkt en omstreeks oudejaarsdag een oliebollenverkoop t.b.v. het fonds "restauratie en onderhoud".


Ledenadministratie

De ledenadministratie omvat de volgende werkzaamheden:

De ledenadministratie is geautomatiseerd en wordt gedaan door:
dhr. J van Otterloo, tel. 0597-531797, e-mail ledenadministratie


kerkblad "De Karspelen"

Doel is informatie verstrekken aan en communiceren met de gemeenteleden en het scheppen van een band met hen voor wie dit kerkblad het enige contact met de kerk is. Naast informatie verstrekken biedt het inhoudelijke artikelen die kerk- en geloofszaken dienen.
"De Karspelen" verschijnt eens per 5 à 6 weken.
redactie: mvr. A. Rademaker-Klein, tel. 0597-532808 e-mail A RademakerWeb-site

Voor vragen en opmerkingen over vormgeving en/of techniek: dhr. J. van Otterloo, tel. 0597-531797 e-mail webmaster

  inhoudsopgave  | 


Ambtsgroep Viering

De commissie is - onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad - belast met voorbereidende, adviserende en uitvoerende taken m.b.t. de liturgie in de eredienst. Als voorzitter fungeert de predikant.
De ambtsgroep Viering heeft van de kerkenraad de opdracht gekregen om de liturgie in de eredienst levend en levendig te houden en er naar te streven dat wordt voldaan aan wat daarover in de kerkorde is bepaald. Hiertoe bereidt de ambtsgroep gewone en bijzondere diensten voor.Kindernevendienst en Kinderoppas

zie verder bij:Byzonder - rondom de eredienst

  inhoudsopgave  |